กองสาธารณสุข

by admin

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

นายภานุขพงศ์ ทองภิบาล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นายชนินทร์ อ๋องหงวน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายสุทธิพงศ์ อ่อนจันทร์อบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเอกชัย สุวรรณ
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

นายการุณ ลูกบัว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายสมเกียรติ นุชทอง
คนงานทั่วไป

นายอรุณ สาระถี
คนงานทั่วไป

นายปี้สรน์ แซ่ก้าเดีย
คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป