คณะผู้บริหาร

by admin

นายปองพล ซ้ายเส้ง
นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง

นางศิริรวรรณ เอ่งฉ้วน
รองนายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง

นายสุเชษฐ พรหมศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง

นายธนธรณ์ เจียวก๊ก
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง