รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

by admin

รายงานผลการดำเนินงาน 2564 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลเหนือคลอง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหนือคลองในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

สารบัญ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

ส่วนที่ 1 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น/เทศบัญญัติ/การเบิกจ่ายจริง ของปี 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

รายละเอียดครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น/เทศบัญญัติ/การเบิกจ่ายจริง ของปี 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

ผลงานดำเนินงาน (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

แนวทางการติดตามและประเมินผล (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตุ และข้อเสนอแนะ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

ประกาศ การใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และแผนดำเนินงานปี พ.ศ.2562 (79 downloads)

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 (49 downloads)

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2563 (0 downloads)