ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

by admin

นางอรนรินทร์ อัคนีนิโรธ
หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเหนือคลอง

นางกมลทิพย์ ป่อซิ่ว
ครูชำนาญการ

นางศรีสมร ศรีงาม
ครูชำนาญการ

นางอ่อนจิตร จิตรเย็น
ครู

นางสาวปทิตตา กิตติสุรพรชัย
ครู

นางกมลทิพย์ ป่อซิ่ว
ครูชำนาญการ

นางสาวอรพิน อินเตรียะ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกฤตินี สามเมือง
ผู้ดูแลเด็ก