สมาชิกสภาเขต1

by admin

นายเจษฎายุทธ บุญเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายเอกราช วัชรเฉลิม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายคชกร ชาติศักดิ์ฤทธิ์ไกร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายณัฐดนัย เจียวก๊ก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายธนะสิทธิ์ เกกินะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสุริยัน ชูสวน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1