หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

by admin

ประกาศ หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) พ.ศ.2562 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่11) พ.ศ. 2562 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) 2561 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 25) พ.ศ. 2558 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
ประกาศ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)