หัวหน้าส่วนราชการ

by admin

นายวีระพงษ์ เอ่งฉ้วน
ปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง
โทร 086 949 9566

นายเอกรัฐ เหนือคลอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 080 887 7055

นางสาวยุพาพัตร์ แก้วแดง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 087 625 7720

นายประภาส ช่วยแท่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 081 895 0696

นางสาวพัสตราภรณ์ ชำนาญ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 081 978 4008

นายภานุขพงศ์ ทองภิบาล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร 080 534 5998

นางอารีย์ ทองรักษ์
ครู รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร 085 476 1976