กองการศึกษา

by admin

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวพัสตราภรณ์ ชำนาญ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางนวรัตน์ ดิษฐ์โรจน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายกฤติเดช หนูเอียด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอัครคม อัคนีนิโรธ
ผู้ช่วยสันทนา