กองคลัง

by admin

นางสาวยุพาพัตร์ แก้วแดง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวบุญญาภัทร อินจันทร์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวลดาวัลย์ เจียวก๊ก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาววาสนา ปราบปราม
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นายเชาวลิต สินรัตน์
พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวลดาวัลย์ เจียวก๊ก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาววาสนา ปราบปราม
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางนภัสสร ลูกเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวยมาพร โรจนหัสดิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ