กองช่าง

by admin

นายประภาส ช่วยแท่น
ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายธนชัย พูลผล
วิศวกรโยธาชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายทวีพร ยิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายกฤษณะ ฤดูดี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายเกียรติคุณ สุขดำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวุฒิชัย ฤทธิวงศ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายสันติ สงฤทธิ์
พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา

นายปรีชา แก้วเจือ
คนงานทั่วไป

นายปรีชา แก้วเจือ
คนงานทั่วไป

นายอนุภาพ ศรีสมโภชน์
คนงานทั่วไป