สมาชิกสภาเขต2

by admin

นางปาลิณีย์ สิริปัณณวิทย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายพรภพ สูกี้
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายมนตรี เอ่งฉ้วน
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายรัฐพงศ์ นาคเกลี้ยง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสันทัด ลิ่มบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายอาทิตย์ เจียวก๊ก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2