สำนักปลัดเทศบาล

by admin

นายเอกรัฐ เหนือคลอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายชโนภาคย์ วารินสะอาด
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

นางสาวอวยพร สงละออ 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายอภิชัย จุรักษ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการพิเศษ

นายภูวนาถ พรหมแก้ว
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอรุณรัตน์ สุวรรณวิหค
นิติกรชำนาญการ

นางสาวกมลวรรณ อุปถัมภ์นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายภูชิชย์ จิตพิภพ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางรัษฎาวัลย์ เขียวน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวรสริน แซ่อึ้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร

นายจตุรงค์ ชุมขุน
พนักงานขับรถยนต์