ITA 2566

by admin

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ประชาสัมพันธ์

การปฎิสัมพันธ์

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

การปฎิบัติงาน

การให้บริการ

ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

เทศบาลตำบลเหนือคลอง